Planschade

Planschade, in de vorm van inkomensschade of waardevermindering van een onroerende zaak, is het resultaat van de ruimtelijk relevante gevolgen van een planologische wijziging.

 

Er is sprake van inkomensschade als de omzet van uw bedrijf daalt door bijvoorbeeld een verminderde bereikbaarheid als gevolg van het gewijzigd planologisch besluit.


Vermogensschade als gevolg van waardevermindering van een onroerende zaak kan bestaan uit zowel directe als indirecte schade. Directe planschade ontstaat door een beperking van bebouwings- of uitbreidingsmogelijkheden. Indirecte planschade is het gevolg van aantasting van het uitzicht, privacy of lichtinval, een toename van (geluid)hinder of een verminderde situeringswaarde.

 

Voorbeelden:

 • Aantasting van privacy door bouw(mogelijkheden) van een 15 meter hoog appartementencomplex.
 • Verlies van groen uitzicht door mogelijke plaatsing van een bouwwerk.
 • Geluidshinder door uitbreidingsmogelijkheden van een sportcomplex.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van een hoogspanningsmast in uw directe omgeving.
 • Geuroverlast door het plaatsen van een megastal.
 • Geluidsoverlast door de verbreding van een nabij gelegen weg of nieuwe ontsluiting.
 • Aanwezigheid van een inrichting, zoals coffeeshops of raamprostitutie.
 • Situering van grootschalige detailhandel binnen een woonwijk.               

 

De mate van geleden schade is afhanklijk van de maximale mogelijkheden tussen het oude en het nieuwe planologisch regime.

 

Of uw planschadeverzoek voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, is niet enkel afhankelijk van de geleden schade. Er wordt ook getoetst of de schade voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van het onroerend goed. Als op het moment van aankoop van het onroerend goed aanleiding bestond rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen, komt u niet in aanmerking voor een planschadevergoeding. Dit is een anti-misbruikbepaling. Daarnaast blijft in de meeste gevallen minimaal 2 % van de waarde van het onroerend goed of van het inkomen als zijnde een normaal maatschappelijk risico voor eigen rekening.

 

Wilt u weten of voor casus voor planschade in aanmerking komt neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.

 

Start planschade-check Contact opnemen
Waarom Planschade-Consultants?
 • Gratis Planschade-check
 • 85% succesvol
 • Landelijke dekking